หน้าหลัก > ข่าว > สวนสุนันทา พัสตราภรณ์ > ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-01-12 15:53:15

ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย

"สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

          นางสาวนวรัตน์ ตันเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ตามนโยบายมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงามของชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูสนับสนุน ส่งเสริม และสืบสาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ส่งเสริมความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย

“มนต์เสน่ห์วิถีไทย ทักทอใยรัก สร้างสรรค์

วิถีถิ่น สาวแม่กลอง เมืองแห่งความสุข”