หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ฝ่ายอนุรักษ์ฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมวางแผนงาน รับปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
ฝ่ายอนุรักษ์ฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมวางแผนงาน รับปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-06-22 15:08:42

ฝ่ายอนุรักษ์ฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ประชุมวางแผนงาน รับปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ 

          ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม ประชุมบุคลากร ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายฯ พร้อมทั้งวางแผนงานวัฒนธรรม มีประเด็นที่สำคัญ คือ 

- การดำเนินงาน Google Arts and Culture 

- การดำเนินงานวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา

- การดำเนินงาน Night Museum

- การจัดเตรียมงาน สำรับวรรณศิลป์สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย

- การดำเนินงานฝ่ายอนุรักษ์ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕