หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลปะและวัฒนธรรมประชุมกลุ่ม KM เตรียมสร้างรูปแบบนิทรรศการออนไลน์ Google Arts & Culture
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมประชุมกลุ่ม KM เตรียมสร้างรูปแบบนิทรรศการออนไลน์ Google Arts & Culture

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-06-22 15:08:00

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมประชุมกลุ่ม KM 

เตรียมสร้างรูปแบบนิทรรศการออนไลน์ Google Arts & Culture 

          บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี หัวหน้าสำนักงานฯ ได้ประชุมจัดตั้งกลุ่ม KM (Knowledge Management) ขึ้น ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔  เพื่อกำหนดหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕  คือ “การสร้างรูปแบบนิทรรศการเพื่อใช้สำหรับเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม Google Arts and Culture”  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ที่จะเผยแพร่ผ่านรูปแบบนิทรรศการออนไลน์สู่สาธารณชนทั่วโลก ซึ่งกิจกรรม KM นี้ เป็นกิจกรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่สนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานมีการจัดตั้งกลุ่มการจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน จนก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ช่วยให้การดำเนินงานต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น