หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ทีมบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมบุคลากร ผลักดันงานวัฒนธรรมเชิงรุก
ทีมบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมบุคลากร ผลักดันงานวัฒนธรรมเชิงรุก

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-06-22 14:14:04

ทีมบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประชุมบุคลากร ผลักดันงานวัฒนธรรมเชิงรุก

          ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม , อ.กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และ อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ ประชุมบุคลากร ในวันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีประเด็นที่สำคัญ คือ

- รายงานความก้าวหน้าโครงการสำรับวรรณศิลป์สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย

- รายงานความก้าวหน้าการจัดโครงการพาเหรดงานศิลป์ - Palace Arts

- การจัดทำวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา

- แผนการดำเนินงาน Google Arts and Culture

- รายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๓ เดือน

- รายงานความก้าวหน้า การฝึกอบรมงานหัตถศิลป์

- การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร

- การพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ