หน้าหลัก > ข่าว > > ว.พยาบาล เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"
ว.พยาบาล เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-01-06 10:29:59

ว.พยาบาล เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

          อาจารย์ ดร.อารยา ทิพย์วงศ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ตามนโยบายมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงามของชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูสนับสนุน ส่งเสริม และสืบสาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ส่งเสริมความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย

          การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง สะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นวังสวนสุนันทา เป็นวัฒนธรรมการแต่งกายของคนไทย การสืบสาน การรักษาภูมิปัญญาด้านการทอผ้าพื้นเมืองที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคนไทย

          จากผืนผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายทอมือสีพื้นเรียบง่าย นำมาเพิ่มความโดดเด่นให้เกิดเป็นเสื้อผ้าที่สวยงามด้วยรูปแบบร่วมสมัยและการตัดเย็บอย่างประณีต เมื่อนำมาสวมใส่กับผ้านุ่งไทยทอมือที่มีลวดลายและลักษณะการทอเฉพาะตามเอกลักษณ์แต่ละท้องถิ่น ยิ่งเพิ่มความสวยงามโดดเด่นให้แก่ผู้ที่สวมใส่ การแต่งกายด้วยชุดไทยเช่นนี้สามารถสวมใส่ได้ในหลายโอกาส เป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยผ่านผืนผ้าได้อีกด้วย ดังบทกลอนนี้

“เอกลักษณ์ภูษาไทยดำรงไว้ให้ประจักษ์ สืบสานอนุรักษ์เอกลักษณ์อนุสรณ์

ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยบนอาภรณ์ ร่วมสะท้อนสวนสุนันทาพัสตราภรณ์”