หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลปะและวัฒนธรรมประชุมกลุ่ม KM เตรียมสร้างรูปแบบนิทรรศการออนไลน์ Google Arts & Culture
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมประชุมกลุ่ม KM เตรียมสร้างรูปแบบนิทรรศการออนไลน์ Google Arts & Culture

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:17:26

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมประชุมกลุ่ม KM  

          ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ประชุมกลุ่ม KM (Knowledge Management) ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา ปราณี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้ โดยได้นำเสนอการดำเนินงานในหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ "การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทาสู่สายตาชาวโลก ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Google Arts and Culture"  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ที่จะเผยแพร่ผ่านรูปแบบนิทรรศการออนไลน์สู่สาธารณชนทั่วโลก ซึ่งกิจกรรม KM นี้ เป็นกิจกรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่สนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานมีการจัดตั้งกลุ่มการจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน จนก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ช่วยให้การดำเนินงานต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น