หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน / รางวัล > สำนักศิลปะฯ ชูผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในการเข้าร่วมประกวด THE Awards Asia 2022
สำนักศิลปะฯ ชูผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในการเข้าร่วมประกวด THE Awards Asia 2022

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-17 16:19:03

สำนักศิลปะฯ ชูผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ

ในการเข้าร่วมประกวด THE Awards Asia 2022

            สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้การดำเนินงานโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากร ได้จัดเตรียมข้อมูลการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา เพื่อส่งเข้าประกวดรางวัล THE Awards Asia 2022 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นผู้นำ ความโดดเด่น และความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ โดยสำนักศิลปะฯ ได้เข้าร่วมประกวดในสาขา Excellence and Innovation in the Arts โดยได้ชูผลงานเด่นในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาชาววังสวนสุนันทา

          นวัตกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างองค์ความรู้ภูมิปัญญาชาววังสวนสุนันทา ที่รวบรวมภูมิปัญญาชาววังที่มีอยู่อย่างจำกัด มาฟื้นฟูกลับขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงรากเหง้าของชนชาติไทยในอดีต และตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินงานร่วมกับนักศึกษา ชุมชน บุคคลทั่วไป รวมถึงหน่วยงานเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการสร้างประสบการณ์ร่วมทั้งการลงมือปฏิบัติ (on site) และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ (online) เช่น การฝึกอบรมงานศิลป์ชาววังสู่การสร้างอาชีพ การบูรณาการองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัย การเผยแพร่งานวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมสู่สังคมในระดับประเทศและสากล เป็นต้น โดยได้นำนวัตกรรมมาใช้ในการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ในแพลตฟอร์มระดับสากลอย่าง Google Arts and Culture นับเป็นการพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาชาววังสวนสุนันทาให้ยืนหยัดอยู่ในสังคมโลกได้อย่างยั่งยืน โดย THE Awards Asia 2022 จะประกาศผลรางวัลผู้เข้ารอบตัดสิน ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕