ที่อยู่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-160-1216

อีเมล์ aco@ssru.ac.th


การเดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยรถโดยสารประจำทาง ขสมก

สายรถโดยสารประจำทาง ขสมก. ที่ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีมากมาย หลายสายรอบมหาวิทยาลัย
โดยสามารถแบ่งเส้นทางเดินรถตามสายถนนทั้ง 2 เส้นทาง ดังนี้

ถนนราชวิถี

สายรถประจำทางที่ผ่านมหาวิทยาลัย ได้แก่

18, 19, 28, 56, 108, 510, 515, ปอ.พ.4 และ 539

ถนนสามเสน

สายรถประจำทางที่ผ่านมหาวิทยาลัย ได้แก่

3, 9, 16, 19, 30, 32, 33, 49, 64, 65, 110, 505 และ 524


แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา