ชุดความรู้ที่ 3


ชุดความรู้ที่ 3


เป้าหมาย (นักศึกษาชั้น ปีที่ 3)

นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้และศึกษาอย่างแท้จริง โดยเลือกชุดองค์ความรู้ที่น่าสนใจเป็นพิเศษ ศึกษาและฝึกปฏิบัติในเชิงลึกทำใหเกิดการต่อในการเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

1.  สาขามนุษย์ศาสตร์
     ประวัติศาสตร์
      - พระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
      - สวนสุนันทา 70 ปี รากเเก้วเเห่งปัญญา
       - รากเเก้วเเห่งปัญญา 75 ปี สวนสุนันทาสู่สากล
       - ปัจจุบันสู่อนาคต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
       - สวนสุนันทา แห่งเรียนรู้สำหรับสตรีชั้นสูง (Google Arts and Culture)
       - ดอกไม้ ถูมิปัญญาประดิษฐ์ของสตรีชาวไทย (Google Arts and Culture)

2.  สาขาศิลปะ
    จิตรกรรม
      - ดอกไม้ในภาพเขียน (Google Arts and Culture)
    ดนตรี
     - เงาะป่า คีตศิลป์ในดนตรีไทย
    - สมเด็จพระปิยมหาราชกับดนตรีไทยเเละการบันเทิง

3.  สาขาช่างฝีมือ
     การประดิษฐ์
      - บุหงาพัดโบก
4.  สาขาคหกรรมศิลป์
     การประกอบอาหาร
     - น้ำพริกชาววัง