ผู้บริหาร และบุคลากร


ผู้บริหาร และบุคลากร

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
(อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์)
peerapol.ch@ssru.ac.th

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ
(อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม)

nantida.ot@ssru.ac.th

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
(อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต)

kreetha.th@ssru.ac.th

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ)
wanasak.pa@ssru.ac.th
หัวหน้าสำนักงาน
(นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี)

เบอร์โทรศัพท์ 02 160 1216 # 13


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นางสาวลักขณา นาคกล่อม)

เบอร์โทรศัพท์ 02 160 1216 # 18 

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
 (นางสาวจิตรานุช เวสา)

เบอร์โทรศัพท์ 02 160 1216 # 17หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

(นางพรรษภรณ์ โฆษิตกานต์)

เบอร์โทรศัพท์ 02 160 1216 # 15
นักวิชาการพัสดุ
(นางศิฐิมา เจริญสุข)
เบอร์โทรศัพท์ 02 160 1216 # 16
นักวิชาการศึกษา
(นายกษิดิศ คงปาน)

เบอร์โทรศัพท์ 02 160 1216 # 17


นักประชาสัมพันธ์
(นายรวีโรจน์  สิงห์ลำพอง)

เบอร์โทรศัพท์ 02 160 1216 # 18
 


ภัณฑารักษ์
(นายชนะภพ วัณณโอฬาร)  


ภัณฑารักษ์
(นางสาววณิชยา บุษบงส์)

ภัณฑารักษ์
(นางสาววิมลฉัตร เลิศคชสีห์)

คนงาน
(นางสาวอรุณี  ทราสารวัตร)


พนักงานเก็บเอกสาร
(นางวันนี  คณารักษ์)