Q&A


เว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ  (Q&A) 

คำถาม : พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมวันไหนบ้าง

คำตอบ : แหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ เปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.30 – 16.00 น. และถ้าเข้าชมเป็นหมู่คณะพร้อมการนำชมโดยวิทยากร ให้จัดทำหนังสือแจ้งนัดหมายล่วงหน้า

คำถาม : การเข้าชมพิพิธภัณฑ์มีค่าใช้จ่ายหรือไม่

คำตอบ : อัตราเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไม่เสียค่าใช้จ่าย


แบบถามตอบ (Q&A) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlad-5sXE-Y80RdO-yPO1YlFgIF0bKuRRceLscppPL7jT7qA/viewform