ขั้นตอนการเข้าชมแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของสวนสุนันทา


ขั้นตอนการเข้าชมแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของสวนสุนันทา
⚜⚜ ⚜⚜ ⚜⚜ ⚜⚜ ⚜⚜ ⚜⚜
          
ผู้ต้องการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และ แหล่งเรียนรู้ ๓ ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ สามารถลงทะเบียนก่อนเข้าชม ณ จุดให้บริการ One Stop Service โดยไม่เสียค่าเข้าชมใดๆ หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ สามารถส่งบันทึกขอเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
⚜⚜ ⚜⚜ ⚜⚜ ⚜⚜ ⚜⚜ ⚜⚜
พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และ ๓ ศิลป์ รัตนโกสินทร์ เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์