หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > วิดีทัศน์ : สรุปผลการดำเนินงานโครงการสำรับวรรณศิลป์สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย
วิดีทัศน์ : สรุปผลการดำเนินงานโครงการสำรับวรรณศิลป์สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-10-10 16:00:56

วิดีทัศน์ : สรุปผลการดำเนินงานโครงการสำรับวรรณศิลป์สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย

โครงการสำรับวรรณศิลป์สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย ดำเนินงานโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มุ่งหวังให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมทางอาหารและภาษาของไทย ควบคู่ไปกับการเรียนรู้และบูรณาการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมทางอาหารและภาษาไทยผ่านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย อันจะเป็นการเผยแพร่อาหารไทยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น