หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าว > สำนักศิลป์ชวนนักศึกษาเรียนรู้งานศิลปะ เตรียมผลิตต้นกล้าวัฒนธรรม
สำนักศิลป์ชวนนักศึกษาเรียนรู้งานศิลปะ เตรียมผลิตต้นกล้าวัฒนธรรม

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-03-12 11:04:35

สำนักศิลป์ชวนนักศึกษาเรียนรู้งานศิลปะ เตรียมผลิตต้นกล้าวัฒนธรรม

พันธกิจหลักที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามุ่งมั่นในการดำเนินการมาโดยตลอด คือ การอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม และในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ และ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม ที่ผ่านมา ทางสำนักศิลปะฯ จึงได้ชวนนักศึกษา ซึ่งเป็นอาสาสมัครในโครงการต้นกล้าวัฒนธรรม มาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรม Workshop ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจคำว่า ศิลปะและวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น

นักศึกษากว่า 60 คน ต่างได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของสวนสุนันทาตั้งแต่อดีต จวบจนปัจจุบันและองค์ความรู้ในเรื่องต่าง ๆของสวนสุนันทา ไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรมอาหาร การแต่งกาย รวมถึงพระประวัติเจ้านายฝ่ายใน ซึ่งบรรยายโดย นายชนะภพ วัณณโอฬาร ภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ซึ่งไม่เพียงแต่มีการบรรยายให้ความรู้ถึงรากเหง้าของสวนสุนันทาแล้ว นักศึกษายังได้พัฒนาในเรื่องของการพูดในที่สาธารณะเพื่อให้สามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้กับผู้อื่นได้อย่างชัดเจนและน่าฟัง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และวิทยากรประจำสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ John Robert Powers Thailand ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการฝึกอบรมให้กับสำนักพระราชวัง ธนาคาร สายการบิน รวมถึงสถาบันการศึกษาต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อช่วยส่งเสริมให้เป็นต้นกล้าวัฒนธรรม อันมีหน้าที่ในการถ่ายทอดศาสตร์แห่งศิลป์ต่าง ๆ ให้กับผู้อื่นได้อย่างมีคุณภาพและมีเสน่ห์ บรรยายโดย อาจารย์จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นผู้ประกาศข่าวช่อง VR News

นอกจากการบรรยายให้ความรู้ด้านวิชาการแล้ว ทางสำนักศิลป์ยังได้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศาสตร์แห่งศิลป์ชาววัง การทำจำปาดอง ดอกไม้ดองที่ทำกันเฉพาะในรั้ววัง เพราะในอดีตดอกจำปาเป็นดอกไม้ชั้นสูงของเหล่าเจ้านายฝ่ายใน, การร้อยมาลัยกระแตเกาะกิ่งแก้ว มาลัยดอกกุหลาบที่เลียนแบบอากัปกิริยาของสัตว์อย่างกระแตกำลังเกาะกิ่งไม้ที่มีความประณีตและสวยงาม โดยอาจารย์ศิริภัสสร โชควศิน ผู้เชี่ยวชาญด้านงานดอกไม้และเครื่องหอมไทย และการทำขนมทับทิมกรอบตามแบบฉบับชาววังโบราณ โดย อาจารย์เกศกัญญา แก้วงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านขนมไทย เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

กิจกรรมต่าง ๆ ที่สำนักศิลป์ฯ ได้ชวนนักศึกษามาเข้าร่วมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ และภาคภูมิใจในความเป็นสวนสุนันทา ผ่านกิจกรรม Workshop ในด้านต่างๆ อันเป็นการสร้าง “ต้นกล้าวัฒนธรรม” เพื่อที่จะเติบโตเป็นไม้ใหญ่ในการดำรง สืบทอด และสามารถเผยแพร่ความเป็นไทยให้กับสังคมได้ต่อไป ตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ว่า “เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล”

#OACSSRU2020#OACEvent

Website สำนักศิลปะและวัฒนธรรม :
https://culture.ssru.ac.th/home

Website มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา :
https://ssru.ac.th/home