หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ทีมบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมบุคลากร ประจำเดือนเมษายน
ทีมบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมบุคลากร ประจำเดือนเมษายน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-23 10:28:05


ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม , อ.กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และ อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ ประชุมบุคลากร ในวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมีประเด็นที่สำคัญ

- รายงานความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

- รายงานความก้าวหน้า โครงการตามแผนการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย

- การพิจารณาบุคลากรสายสนันสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ระดับชำนาญการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- การจัดทำวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา

- รายงานการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และอุโมงค์ประวัติศาสตร์

- การพิจารณามอบหมายงานและติดตามการดำเนินงาน โครงการบำเพ็ญกุศลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันทิวงคตสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ