หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ การแต่งตั้งนายกสภาฯ
สำนักศิลป์เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ การแต่งตั้งนายกสภาฯ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-08-19 11:07:19

สำนักศิลป์เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ การแต่งตั้งนายกสภาฯ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ การแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ของรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นผู้อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้เชิญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา