หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง “โนราสวนสุนันทา
อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง “โนราสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:21:07

“โนราสวนสุนันทา” ร่วมแสดงในงานฉลอง

การเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ

          อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม เข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสที่ “โนรา”  เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) ในวันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้การดำเนินการโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

          ภายในงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นำการแสดงนาฏศิลป์ “โนรา” ไปเผยแพร่สู่สาธารณชนให้ได้รับชม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ซึ่งได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประเภทบุคคลอุทิศตนในการอนุรักษ์ และสืบสานศิลปะการแสดง โนราของภาคใต้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุมการแสดง

          การนำเสนอโนราขึ้นบัญชีเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อ UNESCO นั้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งการดำเนินการขึ้นทะเบียนดังกล่าวนี้จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและพัฒนาการส่งเสริมรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเทศไทยให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น