หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ประชุมหน่วยงาน ติดตามการดำเนินงานตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักศิลป์ประชุมหน่วยงาน ติดตามการดำเนินงานตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-06-22 13:55:06

สำนักศิลป์ประชุมหน่วยงาน ติดตามการดำเนินงานตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม,  อ.กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และ อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ ประชุมออนไลน์ คณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการนั้นประกอบไปด้วยผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานจัดการศึกษาและหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

          ประเด็นสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ คือ การปิดปรับปรุงพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลเพื่อบูรณะให้เป็นพิพิธภัณฑ์เต็มรูปแบบ, การจัดกิจกรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย สวนสุนันทา พัตราภรณ์, รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน, รายงานผลการจัดโครงการตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน, รายงานผลการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน, รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน, พิจารณารายงานผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน, พิจารณาแนวทางการจัดองค์ความรู้สำหรับนักศึกษาในการเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและวิถีชาววังสวนสุนันทา

ทั้งนี้ เพื่อผลักดันการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานให้มีแนวทางเป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้