แผนการปฏิบัติการ


แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2565-2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (สศว.)

2. แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัย.pdf

3. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (สศว.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569.pdf

4. แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf

5. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf

6. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf

7. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf

8. แผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf

9. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf

10 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf

11.แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf

12. แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf

13. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf

14. แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย(ภายในประเทศ)2565.pdf

15. แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (2564 – 2568).pdfแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1 แผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 สศว..pdf

2 แผนปฏิบัติการด้านขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย .pdf

3 แผนปฏิบัติการทำนบุำรุงศิลปะและวัฒนธรรม.pdf

4 แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 64.pdf

5 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักศิลปะและวัฒนธรรม.pdf

6 แผนพัฒนาบุคลากร 64.pdf

7 แผนบริหารทรัพย64.pdf

8 แผนกลยุทธ์ทางการเงินฯ (ฉบับทบทวนปรับปรุง กันยายน 2563).pdf

9 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้2564.pdf

10 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

11 แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี64.pdf

12 แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และปีงบ 64.pdf

13 แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ปี 2564.pdf

14 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันฯ.pdf


 

คู่มือปฏิบัติงาน (013)

กระบวนการการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ฯ.pdf

กระบวนการงานการเงิน.pdf

กระบวนการงานการจัดการความรู้ KM.pdf

กระบวนการงานควบคุมภายใน.pdf

กระบวนการงานโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda).pdf

กระบวนการงานจัดประชุม.pdf

กระบวนการงานทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม.pdf

กระบวนการงานธุรการและสารบรรณ.pdf

กระบวนการงานบริหารความเสี่ยง.pdf

กระบวนการงานบุคลากร.pdf

กระบวนการงานประกันคุณภาพ.pdf

กระบวนการงานประชาสัมพันธ์.pdf

กระบวนการงานแผนงานและงบประมาณ.pdf

กระบวนการงานพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ศิลปะและวัฒนธรรม.pdf

กระบวนการงานพัฒนาเอกลักษณ์.pdf

กระบวนการงานพัสดุ.pdf

กระบวนการงานร่วมมือองค์กรและหน่วยงาน.pdf

กระบวนการงานสารสนเทศ.pdf

กระบวนการงานอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้.pdf

กระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะฯ.pdf


รายงานผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ฯ ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

แผนกลยุทธ์ทางการเงินฯ (ฉบับทบทวนปรับปรุง กันยายน 2563).pdf

นโยบายการพัฒนาการปฏิบัติงาน.pdf

รายงานฯ การรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการฯ 2563.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน พฤษจิกายน - กุมภาพันธ์ 2564.pdf

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.pdf

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวนปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563).pdf

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (2560 – 2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 .pdf

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf

แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf

แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ระยะ 5 ปี (2560 – 2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 .pdf

แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (2559 – 2563) และประจำปีการศึกษา 2562(ระดับมหาวิทยาลัย).pdf

แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf

แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ปีงบปรมาณ 2563.pdf

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (2560 – 2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf

แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf

แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (2560 – 2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 .pdf

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf

แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา2562docx.pdf

แผนปฏิบัติการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562.pdf


แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับทบทวน).pdf

กรอบภาระงานและกรอบอัตรากำลังประจำปีงบประมาณ2559-2562สำนักศิลปะและวัฒนธรรม.pdf

คู่มือจรรยาบรรณ.pdf

1รูปเล่ม JD สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (2559).pdf

2ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปะและวัฒนธรรม.pdf

3เล่ม JD ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สศว..pdf

3เล่ม JD ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สศว1..pdf

3เล่ม JD ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สศว2..pdf

3เล่ม JD ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สศว3..pdf

3เล่ม JD ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สศว4..pdf

3เล่ม JD ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สศว5..pdf

3เล่ม JD ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สศว6..pdf

3เล่ม JD ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สศว7..pdf

3เล่ม JD ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สศว8..pdf

3เล่ม JD ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สศว9..pdf

3เล่ม JD ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สศว10..pdf

3เล่ม JD ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สศว11..pdf

3เล่ม JD ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สศว12..pdf

3เล่ม JD ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สศว13..pdf

4ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม.PDF

5ฝ่ายวิจัย เผยแพร่ และความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม.pdf

Good University Report GUR.pdf

คู่มือพนักงาน.pdf

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต .pdf